Privacyverklaring

1. Inleiding

In deze privacyverklaring legt Veenstra & Stroeve B.V. uit welke persoonsgegevens Veenstra & Stroeve BV verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt en welke rechten jij hebt ten aanzien van jouw privacy.

Veenstra & Stroeve BV is verantwoordelijk voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Wij zijn gevestigd aan Korenmaat 9, 9405 TL ASSEN.
Wil je ons opzoeken in de Kamer van Koophandel om meer te weten?
Dat kan ook. Je vindt ons onder nummer: 04082463.

Contactgegevens: www.veenstra-stroeve.nl
Korenmaat 9
9405 TL ASSEN
0592 – 30 91 10

Veenstra & Stroeve is prefab specialist. Wij zijn een jonge, professionele en groeiende organisatie, gespecialiseerd in de vervaardiging en montage van prefab houten bouwproducten. Denk daarbij aan o.a. scharnierkappen, prefab dakelementen, gevelelementen, binnenspouwbladen en dakkapellen. Onze mensen zijn vanaf de start van een project betrokken en staan tijdens het bouwproces voortdurend in contact met onze opdrachtgevers.

Als het gaat om het beleid om persoonsgegevens te kunnen verwerken handelen wij alsvolgt;

 • Wij verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens.
 • Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te voldoen aan onze verplichtingen uitons contract/om een contract aan te gaan of als wij een wettelijke verplichting hebben.
 • Wij delen jouw gegevens alleen met die partijen die wij inschakelen in het kader van onzedienstverlening of omdat wij dit wettelijke verplicht zijn.
 • Wij maken geen gebruik van cookies.
 • We houden ons aan de privacywetgeving, waaronder de Algemene VerordeningGegevensbescherming.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Je hebt in principe geen wettelijke plicht persoonsgegevens met ons te delen. Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Dan hebben we de gevraagde (persoons)gegevens wel nodig. Verstrek je deze niet, dan kunnen we je helaas niet helpen.

Op onze website worden alleen persoonsgegevens verwerkt wanneer gebruik gemaakt wordt van het contactformulier. Op onze website staan social media plugins. Met deze tool worden geen persoonsgegevens bijgehouden, wij voorzien alleen in informatieverstrekking via deze kanalen.

2.1 Processen

Wanneer het contactformulier wordt ingevuld, slaan wij deze gegevens op om contact met jou op te nemen en je vraag te kunnen beantwoorden. Dezelfde procedure geldt bij een offerte-aanvraag welke rechtstreeks aan ons wordt verstuurd. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij vragen van jou de volgende gegevens;

Naam;
E-mailadres;
Telefoonnummer;
Jouw specifieke vraag, waar eventueel (persoons)gegevens in kunnen staan.

2.2 Dienstverlening

Als je gebruik wilt maken van onze diensten, hebben we aanvullende gegevens van je nodig. Welke gegevens dit zijn, hangt af van het specifieke geval. In ieder geval vragen we je aan te leveren, naast de gegevens die we al hebben:

 • Een recent uittreksel uit de kamer van koophandel van jouw organisatie om te kunnen controleren wie ons de opdracht geeft;
 • Factuurgegevens om onze kosten in rekening te kunnen brengen. Hier kunnen persoonsgegevens op staan;
 • Meer specifieke gegevens over jouw organisatie die van belang zijn voor de specifieke dienstverlening. Daar kunnen persoonsgegevens bij zitten.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Veenstra & Stroeve B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnenvoeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Veenstra & Stroeve B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplichtzijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegeven die wij verwerken

Er worden geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

 • Veenstra & Stroeve BV vindt de beveiliging van jouw gegevens heel belangrijk. Wij hebbendaarom veel passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit zodat jouw gegevens nietverloren gaan of om te voorkomen dat een derde hiertoe zomaar toegang krijgt. Enkele van deze maatregelen tref je hieronder aan:
 • Onze IT-systemen zijn ge├╝pdatet en beveiligd;
 • Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens; en,
 • We sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht jouw persoonsgegevensverwerken.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens worden niet langer bewaart dan nodig is, en daarmee ook verwijdert op het moment dat het doel is gerealiseerd. Gegevens welke nodig zijn om aan onze wettelijke verplichting te voldoen, zoals richting de belastingdienst, wordt als uitzondering beschouwd. Ten behoeve van de garantie worden gegevens omtrent het project bewaard voor de periode dat de garantieperiode van toepassing is.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Veenstra & Stroeve B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij delen jouw persoonsgegevens alleen met verschillende partijen die ons ondersteunen bij het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de geldende gegevensbeschermingswetgeving. Jouw privacy wordt hierdoor gewaarborgd.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Veenstra & Stroeve B.V. maakt geen gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw device (bijvoorbeeld jouw computer, tablet of smartphone).

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Veenstra & Stroeve B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om over de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar;info@veenstra-stroeve.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Veenstra & Stroeve B.V. wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Veenstra & Stroeve B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of viainfo@veenstra-stroeve.nl

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer deze verklaring daarom regelmatig.

Versie mei 2018